رادیاتور و لوکس آنیت
هفته پژوهش و فناوری

هفته پژوهش و فناوری

امروزه در همه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، که در پی حفظ یا ایجاد بنیانهای توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی اجتماعی و ... و بالا بردن قدرت رقابت خود با دیگر کشورها هستند، توسعه علم و فناوری نقش محوری دارد. علم و فناوری نیز محصول فعالیتهای پژوهشی است. رشد روزافزون علم و دانش و افزایش اطلاعات و آگاهی ها موجب ظهور فناوریهای جدید شده است. به گونه ای که همواره رابطه مستقیمی بین حجم اطلاعات علم و پیشرفت فناوری ها از یك سو و ایجاد رفاه وامنیت ملی از سوی دیگر وجود دارد. برای پیشرفت علمی و آموزشی رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه به شمار می رود و به همین جهت است که همواره می توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعه یافتگی آن جامعه رابطه مستقیمی برقرار کرد. به گونه ای که میتوان ادعا کرد که بدون آن هیچ کشوری قادر به شناسایی و حل مشکلات موجود و طرح استراتژی در جهت توسعه و پیشرفت نخواهد بود.

گروه صنعتی آنیت مفتخر است که همواره در این زمینه پیشرو بوده است و  دو سال پیاپی در روز پژوهش به عنوان پژوهشگر برتر  در میان واحدهای تولیدی انتخاب شده است.


بازگشت 2 سال پیش