رادیاتور و لوکس آنیت

محاسبه تعداد پره رادیاتور

آنیت نسل نوین سیستم های گرمایشی

آموزش محاسبه تعداد پره رادیاتور

برای محاسبه دقیق تر و اطلاع از روند محاسبه دیدن این ویدئو پیشنهاد می شود.

ویدئوهای آموزشی دیگر

( m3) ابعــاد اتاق

طول
عرض
ارتفاع
تعداد جایگاه رادیاتور

موقعیت بنا

توجه نمایید محاسبه تعداد پره برای اتاق‌ها به صورت جداگانه صورت می‌پذیرد.

منطقه جغرافیایی

درج ظرفیت گرمایی مورد نظربرحسب کیلو کالری

برحسب کیلو کالری

لطفا ظرفیت گرمایی یک پره از رادیاتور مورد نظر خود را در صورت تمایل در این قسمت برحسب کیلو کالری وارد کنید.

محاسبه تعداد پره بر اساس محصولات آنیت

بر اساس محصولات آنیت