.
سازمانهایی که مشتری مدار هستند، دارای فرهنگ خلق ارزش و اعتبار برای مشتریان خود از طریق نوآوری و ارتقا محصولات، خدمات و فرآیندهایشان هستند.
در دنیایی که توقعات مشتریان، رقابت در تجارت و تغییر در تکنولوژی همواره در حال طی کردن یک سیر صعودی می باشد؛ کسب وکارها تمایل دارند از دید سهامدارانشان به عنوان شریک دیده شوند.
برای آنکه فرهنگ کیفیت را در سازمان خود جاری کنید، باید بدانید که معنای کیفیت با تجربه مشتریان حاصل می گردد و نه شرکت ها.
کیفیت خدمات و محصولات وابسته به درک مشتری از کیفیت آنهاست، لذا برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات باید با مشتریان همسو و همراه بود.