نحوه ی محاسبه تعداد پره مورد نیاز رادیاتور، بر اساس متراژ ساختمان

11 ماه پیش

نحوه ی محاسبه تعداد پره مورد نیاز رادیاتور، بر اساس متراژ ساختمان

نکته: دقت شود که گرمای هر پره براساس کیلو کالری بر ساعت باشد.

(مساحت اتاق مورد نظر x ارتفاع )150(ضریب تبدیل مترمکعب به BTU) = X

ظرفیت حرارتی هر پره x 3/96 (ضریب تبدیل کیلوکالری به BTU) = Y

X/Y=تعداد پره مورد نیاز برای فضای مذکور


نکته مهم: براساس تجربه بهتراست درصورت وجود موارد زیر، ضرایب مشخص شده را در تعداد پره ها اعمال نموده تا تعداد نهایی بدست آید.

1.     واحد مسکونی روی پیلوت ، طبقه آخر یا سه طرف باز : 10%

2.     واحد مسکونی در مناطق سردسیر باشد: 5%

3.     عدم رعایت مبحث 19 (عدم رعایت عایق حرارتی در ساختمان و نبود پنجره دوجداره) : 10%

در صورت وجود همزمان موارد 1 ، 2 و 3 برای بدست آوردن تعداد نهایی پره ها، حاصل تقسیم X/Y را در عدد 1/25 ضرب می کنیم.


فرض کنید برای اتاق 14 متری در یک واحد مسکونی روی پیلوت در منطقه جغرافیایی سردسیر کشور و بعلت نداشتن پنجره دوجداره میخواهیم مشخص کنیم چه تعداد پره برای تامین گرمای مطلوب اتاق در زمستان مورد نیاز است.

14متراژ اتاق x 2/7 ارتفاع استاندارد اتاق از کف تا زیر سقف x 150 ضریب تبدیل مترمکعب به BTU= 5670 BTU

ظرفیت حرارتی هر پره اکوپایونیر آنیت 135 کیلوکالری بر ساعت x 3/96 ضریب تبدیل کیلوکالری به BTU= 534BTU

5670/534= 10/6 که تعداد 11 پره مناسب است. 

در نهایت بخاطر وجود تمام موارد 1، 2 و 3 در مثال مذکور تعداد پره را در عدد 1/25 ضرب می کنیم.

10/6x 1/25= 13/25 درنتیجه تعداد 14پره جهت تامین گرمای مطلوب اتاق مناسب خواهد بود.

گروه تحقیق و توسعه آنیتبازگشت